Missie en visie

Missie

Het Asteria College is een REC-4 school die een leeromgeving biedt met een

expliciete structuur, ondersteund middels een beloningssysteem. Het onderwijs en

begeleiding wordt op maat aangeboden aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een

gediagnosticeerde gedragsstoornis en/of psychische problematiek. Vanuit een

integrale aanpak wordt gezocht naar duurzame oplossingen die de leerlingen en

ouders/verzorgers een toekomstperspectief bieden.

De school werkt samen met andere locaties binnen Respont en het

samenwerkingsverband aan taken die horen bij de functie van het Regionaal

Expertise Centrum voor cluster 4. De school richt zich vooral op haar primaire taak:

het geven van onderwijs.

Visie

Vanuit deze missie formuleren we de volgende visie op het onderwijs:

Centraal hierbij staat de vraag: „ Wat is goed onderwijs voor onze leerlingen?‟.

Iedere jongere krijgt onderwijs en begeleiding “op maat' aangeboden.

Ouders worden geïnformeerd over en betrokken bij de didactische en pedagogische

ontwikkeling van hun kind.

De school biedt een klimaat waarin de leerlingen een leeromgeving aantreffen met

een duidelijke, veilige en voorspelbare structuur.

Uitgangspunt is vooral een uitdagende leer- en werkomgeving te creëren

waarbinnen:

leerlingen zich veilig en zich thuis voelen

de leerlingen hun zelfvertrouwen weer enigszins kunnen herwinnen

de leerlingen weer perspectief krijgen op hun toekomst.

Stimuleren van zelfstandigheid en redzaamheid zijn in dit proces erg belangrijk. Dit

wordt gerealiseerd middels een consequente en geduldige aanpak van leraren,

deskundigen en hulpverleners en de inzet van Geweldloos_Verzet binnen de school. Als dit proces 'pakt' ontstaan er kansen:

voor onze leerlingen betekent dit:

-een arbeidsplaats

-een diploma, certificaat of cursus op maat

-mogelijke aansluiting bij een vervolgopleiding (VMBO, Scalda)